Resultaten van de eerste RAIN-bijeenkomsten

Pieter Verdonckt/INAGRO

Tussen mei en september 2017 werden de eerste Regionale Agroforestry Innovatie Netwerken (RAINs) georganiseerd in de negen verschillende AFINET-partnerlanden. Doelstelling van de eerste bijeenkomst was een beter inzicht te verkrijgen in de voornaamste knelpunten en kennishiaten die toepassers van agroforestry ondervinden. Een goede vertegenwoordiging van deze toepassers binnen een RAIN is dan ook onontbeerlijk. Bedoeling is echter om ook andere belanghebbenden zoals onderzoekers, beleidsmakers, sectororganisaties, toeleveranciers, afnemers,… bij de RAINs te betrekken.

In het totaal waren er 234 deelnemers aan de RAIN bijeenkomsten in de verschillende landen. Gemiddeld waren er 26 deelnemers per RAIN. In bijna elk land waren minstens 30% van de RAIN-deelnemers landbouwers. In het totaal namen 83 enthousiaste landbouwers deel aan de verschillende bijeenkomsten, om hun kennis en ervaringen omtrent agroforestry te delen. Hoofddoel van de RAIN-bijeenkomsten is het stimuleren van kennisuitwisseling en het ondersteunen van innovaties, startend bij het identificeren van de voornaamste knelpunten en problemen die landbouwers die met agroforestry aan de slag gaan ondervinden.

Om en beter zicht te krijgen op deze knelpunten en kennishiaten, werd er een brainstorm-sessie georganiseerd bij aanvang van elke RAIN meeting.

Enerzijds waren er duidelijke verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo missen sommige regio’s een duidelijke wettelijke definitie van agroforestry, en bestaat er geen subsidiemaatregel voor agroforestry. In andere landen daarentegen, bestaat er reeds een wettelijk kader en financiële ondersteuning. Anderzijds zijn er ook duidelijke parallelle knelpunten, kennishiaten en noden waarop we zullen focussen en rond samenwerken met alle partners en RAIN-deelnemers binnen AFINET.

De meest genoemde nood is het gebrek aan informatie over (i) de economische kant van agroforestry (kosten-baten analyses) en (ii) geschikte boom/gewas/dier-combinaties voor specifieke klimaat- en bodemomstandigheden en om de voordelen van agroforestry te maximaliseren (productie, positieve effecten op bodemkwaliteit,…). Ook het gebrek aan praktische richtlijnen, goede praktijken en pilootbedrijven werd in bijna alle landen aangehaald.

Tot slot is er ook nood aan meer inzicht in de vermarktingsmogelijkheden voor agroforestryproducten (bv. fruit, noten, ‘nieuwe’ gewassen (bv. hop), hout,…).

Het resultaat van de eerste brainstorm-sessie wordt gebruikt als basis voor de ‘Knowledge Cloud’, fact sheets, inhoud van de nieuwsbrieven, en om aan te geven welke kennis er tussen de landen kan gedeeld worden.

Naast deze brainstorm-sessie was er tijdens de RAIN-bijeenkomst ook tijd voor de deelnemers om zichzelf voor te stellen, het AFINET-project werd toegelicht, en in sommige landen werd de bijeenkomst gecombineerd met een veld- of bedrijfsbezoek.

Check this article in a pdf format