AFINET

Agroleśnictwo/system rolno-leśny (AF) to rodzaj rolnictwa inteligentnego klimatycznie (Climate-Smart Agriculture), gdzie roślinność drzewiasta (drzewa i krzewy) jest w celowy sposób zintegrowana z uprawą rolniczą lub wytwarzaniem paszy dla zwierząt hodowlanych, w celu odniesienia korzyści z zaistniałych interakcji ekonomicznych i ekologicznych.

W oparciu o ekonomiczne i środowiskowe znaczenie prowadzonych działań, konsorcjum składające się z 13 partnerów pochodzących z 9 krajów europejskich stworzyło projekt AFINET (AgroForestry Innovation NETworks), tematyczną sieć mającą sprzyjać wymianie i transferowi wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym a praktykami w dziedzinie agroleśnictwa. AFINET działać będzie na poziomie UE w celu wdrożenia rezultatów prowadzonych badań w praktyce oraz promowania innowacyjności w rozwiązywaniu problemów i wyzwań, przed którymi stają praktycy. Aby osiągnąć wyznaczone cele AFINET przyjmuje innowacyjną metodykę, która zakłada:

(i) utworzenie Międzyregionalnej Sieci Europejskiej, składającej się z “Regionalnych Sieci na Rzecz Agroleśnictwa (RAINs)”, grup roboczych utworzonych w 9 strategicznych regionach Europy (Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Portugalii, Włoch, Węgier, Polski, Francji i Finlandii), sprecyzowanych i wzajemnie połączonych poprzez osobę „Brokera Innowacji”.  Sieci RAIN reprezentują różne warunki pod względem klimatycznym, geograficznym, społecznym i kulturowym oraz zawierają zrównoważoną reprezentację kluczowych podmiotów posiadających komplementarną wiedzę z dziedzin takich jak: rolnictwo, polityka, doradztwo, upowszechnianie wiedzy i inne.

(ii) Utworzenie europejskiego banku wiedzy naukowej i praktycznej  w zakresie agroleśnictwa, z łatwym dostępem dla użytkowników, tzw. „Chmury Wiedzy”, gdzie publikowane będą wszystkie zgromadzone informacje i materiały powstałe w ramach projektu.

 

Read our Brochure