II spotkanie Sieci AFINET RAIN

Źródło: Willem Van Colen

W styczniu i lutym 2018 roku odbyła się druga seria spotkań Regionalnych Sieci na rzecz Innowacji w Agroleśnictwie (RAINs), zorganizowanych we wszystkich 9 regionach Europy biorących udział w projekcie AFINET. W sumie w spotkaniach wzięło udział 129 praktyków. Ich cenny wkład przyczynił się do opracowania wstępnej listy innowacji w agroleśnictwie, które będą następnie upowszechniane przez partnerów projektu AFIENT. Dyskusje i wizyty terenowe zorganizowane podczas spotkań Sieci RAIN były kształcące merytorycznie i zostały docenione przez wszystkich członków Sieci.

Pamiętacie RAINs?

Sieci RAIN to starannie zrównoważone pod względem składu grupy interesariuszy z różnych dziedzin (praktyków, naukowców, doradców, decydentów politycznych oraz sprzedawców/dostawców) utworzone w każdym z 9 regionów projektu AFINET. Spotkania Sieci RAIN organizowane są regularnie by wspierać innowacje w dziedzinie agroleśnictwa oraz transfer wiedzy, zaczynając od przeszkód i problemów napotykanych przez praktyków.

W pierwszej serii spotkań Sieci RAIN (lato 2017) główne utrudnienia i wyzwania zostały zidentyfikowane dla każdego z 9 regionów. Okazało się, że poza kilkoma specyficznymi dla regionów wyzwaniami, wiele zidentyfikowanych przeszkód jest wspólnych dla różnych regionów. Istnieje potrzeba uzyskania informacji dotyczących analiz kosztów i korzyści, odpowiedniego doboru gatunków i odmian, a także podaży, popytu i możliwości rynkowych dla różnych systemów rolno-leśnych i ich produktów. Zauważono również wspólny dla wielu regionów problem braku praktycznych porad i przykładów dobrych praktyk.

II spotkanie Sieci AFINET RAIN

Drugie spotkanie Sieci RAIN miało na celu dalsze uściślenie przeszkód zidentyfikowanych podczas pierwszej serii spotkań, ustalając priorytetowe zagadnienia przy pomocy ankiety przeprowadzonej w regionach AFINET. Interakcje pomiędzy interesariuszami Sieci RAIN oraz brokerami innowacji projektu AFINET zaowocowały utworzeniem podczas drugiego spotkania wyczerpującej wstępnej listy innowacji. Będzie ona służyć jako wytyczne dla partnerów projektu, wskazując tematy, którym należy poświęcić szczególną uwagę w ramach działań upowszechnieniowych najlepszych praktyk.

W sumie w drugiej serii spotkań wzięło udział 297 interesariuszy, średnio 33 osoby w regionie: z najmniejsza liczbą 12 i największą 93 uczestników spotkania. Ponad 40% uczestników spotkań stanowili praktycy (rolnicy, właściciele gruntów, leśnicy i kontrahenci), podczas gdy naukowcy i doradcy reprezentowali około 20% zgromadzonych na każdym spotkaniu.

Ankieta potwierdza wagę przeszkód zidentyfikowanych podczas I serii spotkań Sieci RAIN

Przed II serią spotkań, wszyscy członkowie Sieci RAIN zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, w której określili 8 najistotniejszych w Europie wyzwań oraz zasugerowali możliwe rozwiązania dla napotykanych problemów. W sumie 197 interesariuszy wypełniło ankietę (około 70% wszystkich członków Sieci): w poszczególnych regionach było to min. 13, a max. 43 respondentów. Pomimo kilku drobnych różnic w udzielanych odpowiedziach w zależności od kraju/regionu, ogółem wszystkie zidentyfikowane przeszkody uzyskały wagę pomiędzy 5 a 6 punktami. Dowodzi to istotności zidentyfikowanych problemów dla większości interesariuszy w całej Europie.

Table: Podsumowanie wyników przeprowadzonych ankiet dotyczących istotności zidentyfikowanych w Europie przeszkód/utrudnień. Respondenci przyporządkowali poszczególnym zagadnieniom od 1 (nieistotny) do 6 (bardzo istotny) punktów. Średnie wyniki z poszczególnych regionów zaprezentowano w tabeli poniżej.

Trudności

SP

UK

BE

PT

PL

HU

IT

FR

FI

Potrzeba polityki wsparcia

5,7

5,1

3,8

5,0

5,3

5,6

5,1

4,8

4,9

Optymalne kombinacje

5,7

5,6

4,9

6,0

5,2

5,2

5,8

4,5

5,4

Praktyczne wskazówki

5,5

5,6

4,6

5,0

5,2

5,4

5,2

4,9

5,3

Informacje dla konsumentów

5,5

4,9

4,5

5,0

5,2

5,4

5,6

4,3

4,6

Niepewność ustawodawcza

5,4

4,9

4,6

5,0

5,0

5,5

5,1

5,1

4,9

Analiza kosztów i korzyści

5,4

5,4

3,9

5,0

5,4

5,1

5,4

4,5

5,1

Gospodarstwa pokazowe

5,3

5,4

4,2

5,0

5,4

5,5

5,6

4,3

5,6

Łańcuch wartości

5,2

5,2

3,8

5,0

 -

5,2

5,4

5,2

5,1

Dyskusja na temat trudności

Podczas drugiej serii spotkań RAIN przedyskutowano już pierwsze zidentyfikowane trudności. Inspirujące i cenne merytorycznie wykłady zostały wygłoszone przez partnerów projektu, badaczy i praktyków w każdym regionie. Zakres poruszanych tematów sięgał od szeroko rozumianego agroleśnictwa (ustawodawstwo, prowadzone badania, możliwości rynkowe kreowane przez agroleśnictwo...) po bardziej konkretne tematy, jak uprawa i sprzedaż orzecha włoskiego. W niektórych regionach uczestnicy spotkań brali udział w wizytach w gospodarstwach stosujących systemy rolno-leśne, czy nawet mogli zaobserwować przykłady dobrych praktyk np. przycinanie drzew oliwnych. Różne rodzaje systemów rolno-leśnych prezentowane były przez regionalne Sieci RAIN, począwszy od systemu łączącego produkcję drewna z orzechem włoskim czy sad wiśniowy w połączeniu z hodowlą owiec, po kombinacje ekologicznych upraw warzyw w sadzie jabłoni i roślin pastewnych z hodowlą inwentarza.

 

Zobacz ten artykuł w formacie PDF