Rezultaty spotkań Sieci RAIN

Źródło informacji: Pieter Verdonckt/INAGRO

W okresie od maja do września 2017 r. odbyły się pierwsze spotkania Sieci na Rzecz Agroleśnictwa RAIN zorganizowane w dziewięciu regionach uczestniczących w projekcie AFINET. Celem pierwszych spotkań Sieci była identyfikacja głównych barier rozwoju systemów rolno-leśnych oraz luk w wiedzy istniejących w praktyce, stąd kluczowa była obecność praktyków z tego zakresu. Sieci RAIN są zatem grupami dobrze wyważonymi pod względem reprezentantów interesariuszy z różnych dziedzin: rolników, leśników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu, doradców, naukowców, decydentów oraz przedstawicieli administracji publicznej.

W sumie w spotkaniach Sieci RAIN wzięło udział 234 interesariuszy: średnio 26 uczestników na każde spotkanie (od min. 10 do max. 60). W niemal wszystkich regionach uczestnictwo rolników/praktyków rolno-leśnych przekroczyło 30%. W spotkaniach regionalnych grup uczestniczyło 83 rolników, oferując wkład swojego doświadczenia. Głównym celem wspomnianych konsultacji z interesariuszami było wsparcie innowacji oraz transferu wiedzy w dziedzinie agroleśnictwa, w szczególności identyfikacja barier i trudności napotykanych przez praktyków.

W celu zidentyfikowania wspomnianych barier i luk wiedzy, zorganizowano sesje “burzy mózgów” prowadzone przez brokerów innowacji.

Z jednej strony, zidentyfikowano wyraźne różnice pomiędzy regionami biorącymi udział w projekcie. Na przykład w niektórych regionach brak jest definicji agroleśnictwa w przepisach prawnych, a w związku z tym brak programów subsydiowania praktyk rolno-leśnych, podczas gdy w innych regionach istnieją regulacje prawne oraz wsparcie finansowe będące rezultatem intensywnej współpracy ekspertów agroleśnictwa ze środowiskiem decydentów i prawodawców. Skoncentrowanie się na tych różnicach pozwala stymulować wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami.

Z drugiej strony, zidentyfikowano również trudności występujące równolegle w wielu regionach, a także luki wiedzy i potrzeby, na których skupimy się wspólnie z partnerami projektu i członkami Sieci RAIN.

Najczęściej wymienianymi trudnościami były: brak informacji dotyczących analizy kosztów i korzyści tradycyjnych systemów rolno-leśnych oraz brak informacji na temat gatunków (kombinacji gatunków zwierząt, drzew, roślin uprawnych) odpowiednich dla danego klimatu, warunków glebowych oraz użytkowania gruntów w celu maksymalizacji korzyści wynikających z agroleśnictwa (wzrostu produkcji, poprawy jakości gleby, zwalczania pasożytów). W niemal wszystkich regionach zauważano brak praktycznych wskazówek dla rolników, przykładów dobrych praktyk oraz dobrze prosperujących gospodarstw demonstracyjnych. Stwierdzono również brak wiedzy na temat odpowiedniej ochrony  (skutecznej i opłacalnej) sadzonek drzew przed zwierzętami dzikimi i domowymi (gospodarskimi).

Zwrócono również uwagę na istotną potrzebę lepszego zrozumienia popytu, podaży oraz możliwości rynkowych dla produktów agroleśnictwa (np. owoców, orzechów, nowych odmian roślin uprawnych jak chmielu czy drewna topolowego).

Rezultaty pierwszej sesji “burzy mózgów” wykorzystane zostaną jako podstawa do budowy Chmury Wiedzy, opracowania broszur informacyjnych, kolejnych newsletterów, a także posłużą do wymiany informacji i dzielenia się wiedzą specjalistyczną w ramach współpracy pomiędzy regionami.

Podczas spotkań znaleziono również czas na prezentację ich uczestników, przedstawienie ogólnego zarysu projektu oraz wizyty w gospodarstwach stosujących praktyki rolno-leśne.

Check this article in a pdf format